Nonograms


Dịch trang này.

Special thanks to Krystal Quan for the translation

Nonograms is a logic puzzle with simple rules and challenging solutions.

Luật chơi rât đơn giản.
Bạn được cho 1 bảng ô vuông mà cần được hoặc tô màu đen, hoặc đánh dấu X lên mỗi ô. Bên cạnh mỗi hàng của bảng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở hàng đó. Phía trên mỗi cột của bàng là 1 danh sách độ dài các chuỗi ô vuông đen ở cột đó. Mục tiêu của bạn là tìm ra toàn bộ các ô vuông đen.
Nhấn chuột trái lên 1 ô vuông để tô màu đen. Nhấn chuột phải để đánh dấu chữ X. Nhấn và kéo để đánh dấu nhiều hơn 1 ô vuông.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nonograms


5x5 Nonograms | 10x10 Nonograms | 15x15 Nonograms | 20x20 Nonograms | 25x25 Nonograms

Tháng này
1.--- trống -----:--
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Tuần này
1.--- trống -----:--
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1.--- trống -----:--
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. binnyman9
77
1:39:50.50
2. carolyn
92
1:50:18.01
3. yufei ma
68
1:53:28.85
4. caiuscorvus
115
1:57:38.24
5. BeccaWorm
23
2:35:07.22
6. XuanLan
103
3:00:29.01
7. 김준희
36
3:09:44.70
8. Heisenberg1990
64
3:21:42.16
9. zzcc11
127
3:22:01.77
10. Cris Tempo
41
3:43:19.81
AO5
1. yufei ma
68
2:11:05.08
2. caiuscorvus
115
2:40:30.96
3. carolyn
92
3:02:33.48
4. 김준희
36
3:09:44.70
5. Heisenberg1990
64
3:21:42.16
6. zzcc11
127
3:43:01.46
7. XuanLan
103
3:43:33.98
8. Cris Tempo
41
3:53:52.40
9. superyoung
21
3:57:33.80
10.anonymous
137
4:25:48.21
AO12
1. yufei ma
68
2:21:58.99
2. Cris Tempo
41
5:14:32.14
3. carolyn
92
7:49:09.88
4. zzcc11
127
14:40:04.96
5. caiuscorvus
115
19:01:47.09
6. Image Orna
30
1d 13:09:58.51
7. 5ko5koB
68
1d 19:55:57.19
8. Reke Wang
74
2d 21:12:30.39
9. Minhoo Kim
55
7d 18:51:33.25
10.--- trống -----:--
Robots / programmatic solversinfo  
1.--- trống -----:--
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-02-03 07:34:37

vi.puzzle-nonograms.com
Tắt quảng cáo